شهرهای هرات - کابل - مزار
از ساعت 6 صبح تا 10 شب باما می توانید در ارتباط باشید.
تیموریان دربار رستورانت از افغان انلاین فود

رستورانت تیموریان دربار

هرات،غرب پارک ترقی، جوار کوچه حنظله بادغیسی ۷

رستوران ما را ارزیابی کنید

[ratings]